Vintastic algemene voorwaarden en privacy

Artikel 1.                Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Vintastic en de klant waarop Vintastic deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Vintastic verkoopt geen alcohol aan klanten jonger dan 16 jaar.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Vintastic, voor de uitvoering waarvan door  Vintastic derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2                 Offertes

 1. Alle offertes en aanbiedingen van  Vintastic zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Vintastic kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3                 Overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen  Vintastic en de Wederpartij wordt aangegaan voor zes maanden met automatische verlenging van 6 maanden tot wederopzegging, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij  Vintastic derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.  Vintastic dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3.  Vintastic heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4.  Indien  Vintastic gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Vintastic ter beschikking heeft gesteld.
 5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan  Vintastic een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 6. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens  Vintastic gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van  Vintastic daardoor direct of indirect ontstaan.
 7. Indien Vintastic bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is  Vintastic onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven: indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst; indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan  Vintastic toekomende bevoegdheid of een op  Vintastic rustende verplichting ingevolge de wet; in andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij  Vintastic  alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4                 Ontbinding van de overeenkomst

 1.  Vintastic is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van  Vintastic kan worden gevergd.
 2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is  Vintastic gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van  Vintastic op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien  Vintastic de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.In geval van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het  Vintastic vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van  Vintastic op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5                  Overmacht

 1.  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop  Vintastic geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor  Vintastic niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.  Vintastic heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat  Vintastic zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 6                  Betaling

 1. Betaling geschiedt middels automatische incasso op de dag voorafgaand aan de levering van het pakket. Alle bedragen zijn in € tenzij anders aangegeven. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten, rente en kosten daaronder begrepen.
 2. Nadat de wederpartij in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 3. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur en reclamaties schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 7                 Levering en eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door  Vintastic in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van  Vintastic totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met  Vintastic gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Zolang de wederpartij niet volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is het de wederpartij niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Vintastic  de producten te vervreemden, ge- of verbruiken, en/of beperkte rechten te vestigen.
 2. Levering geschiedt uiterlijk op de 1e vrijdag van iedere kalendermaand. Nabestellingen dienen uiterlijk 10 dagen voor de volgende levering bij Vintastic binnen te zijn. Indien als gevolg van een bestelling via Internet of enig ander communicatiemiddel onjuiste bestellingen worden geplaatst of vertraging in de levering van de producten ontstaat, dan is Vintastic daarvoor niet aansprakelijk.
 3. Voor verzending naar de Waddeneilanden of het buitenland gelden bijkomende leverkosten.  
 4. Vintastic draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de  Gebruiker. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de Wederpartij zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Vintastic gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.
  Het kan zijn dat bestellingen na herhaaldelijke keren aanbieden bij de Wederpartij en na het niet reageren op notitie’s/berichten geretourneerd worden naar de verzendende partij. In dit geval zijn de eventuele nieuwe verzendkosten voor de klant.

Artikel 8                 Garanties, onderzoek en reclames

 1. De door   Vintastic te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden.
 2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit gebruik na de houdbaarheidsdatum of onjuiste opslag.
 3. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Reclamaties omtrent breuk dienen binnen 48 uur na ontvangst schriftelijk gemeld te worden. Overige reclamaties dienen binnen 7 dagen na ontvangst gemeld te worden. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
 4. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal  Vintastic de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn vervangen of in overleg een andere oplossing kiezen.

Artikel 9                Aansprakelijkheid

 1. Indien  Vintastic aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2.  Vintastic is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat  Vintastic is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3.  Vintastic is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Vintastic aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Vintastic toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. Vintastic is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.
 6. Indien Vintastic aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Vintastic beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. De aansprakelijkheid van  Vintastic is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Vintastic.

Artikel 10         Intellectuele eigendom

 1.  Vintastic behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen voor de website en webshop op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.  Vintastic heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Vintastic. Op schriftelijk verzoek van de Wederpartij zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. Vintastic verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

Artikel 11               Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Vintastic partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Tweets

The Twitter API appears to be down :O